საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში;

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ასლის სახით მიწოდების შემთხვევაში "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გამომთხოვნ პირს ეკისრება შემდეგი მოსაკრებლის გადახდა:ასლი - ერთი გვერდი - 0,05 ლარი;
პრინტერზე ამობეჭდვა - ერთი გვერდი - 0,10 ლარი;

კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკი - 2,65 ლარი (კომპაქტური დისკის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა);
დისკეტაზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკეტა - 1,3 ლარი (დისკეტის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა);

აქტები

ანგარიშები 

საკადრო უზრუნველყოფა
         საკონტაქტო ინფორმაცია:

ადმინისტრაციის დეპარტამენტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი :
თამთა ფეტვიაშვილი - ადმინისტრაციის მრჩეველი          
ტელ: (+995 32)   240 57 61                                
tphetviashvili@justice.gov.ge                                                                                                                                                                                 
მის: ქ. თბილისი, გორგასლის # 24 ა                                                                     

სსიპ სმართ ლოჯიქი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:
ნინო ნიქაბაძე - იურისტი

ტელეფონი: 995 (32) 2405 800
ელექტრონული ფოსტა: nnikabadze@justice.gov.ge
მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის 24ა