თარიღი: 22 იანვარი 2010 18:13:04
ნოტარიატის საქმიანობში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 20 იანვრის ბრძანების საფუძველზე, ცვლილება შევიდა „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ" ინსტრუქციაში.აღნიშნული ცვლილების თანახმად, მშობელს შესაძლებლობა ეძლევა ონლაინ-რეჟიმში  განაცხადოს დასტური თანხმობის დამოწმებაზე. ანუ, თუკი ნოტარიუსს განმცხადებელ პირთან (მშობელთან) ვიზუალური ელ