თარიღი: 02 თებერვალი 2012 19:12:41
„სამოქალაქო აქტების შესახებ" ახალი კანონის თანახმად, შესაძლებელი გახდა საზღვარგარეთ რეგისტრირებული დაბადების, ქორწინების და სხვა სამოქალაქო აქტების საქართველოში რეგისტრაცია. კანონში ცვლილებები  2012 წლის 1 თებერვლიდან შევიდა ძალაში.თუ საქართველოს მოქალაქის (ან საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირის) მიმართ უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებულია სამოქალაქო აქტი (დაბადება, ქორწინე