თარიღი: 13 მარტი 2015 16:14:34
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საქმეზე − „კლაუს და იური კილაძეები საქართველოს წინააღმდეგ“ (რეპრესირებულთა საქმე) − საბოლოო რეზოლუცია მიიღო, რითაც აღსრულების ეს საქმე საბოლოოდ დაიხურა. რეზოლუციით მინისტრთა კომიტეტმა დაადასტურა, რომ აღნიშნულ საქმეში დადგენილი დარღვევები საბოლოოდ აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ გატარებული ეფექტური ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების