თარიღი: 01 ივლისი 2018 00:00:00
2018 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს მთავრობის №343 დადგენილებით დამტკიცებული სავალდებულო ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდა. ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შექმნის მონაცემების მართვის, ამ მონაცემების სარეზერვო ასლის შექმნის  წესს; არეგულირებს კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიმწოდებელი უწყებებისა და პირების საქმიანობის სტან