თარიღი: 29 აგვისტო 2018 18:06:02
 საგრანტო პროგრამის (#001-2018) – „ყოფილ პატიმართა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა“ - ფარგლებში შექმნილი საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და მიიღო გადაწყვეტილება:    ლოტი # პროგრამის დასახელება / მიმართულება დაფინანსების ოდენობა გამარჯვებული ორგანიზაცია   „ყოფილ პატიმართა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა“