სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 2006-2008 წელი
01.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
პროექტი:
"საქართველოს პენიტენციური სისტემის ქმედუნარიანობის განვითარება"

პერიოდი:
ხანგრძ. 6 თვე

დონორი:
OSCE
 
02.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
პროექტი:
"სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ქმედუნარიანობის განვითარების პროექტი"

პერიოდი:
2006წ. 1 მარტი-2008წ. 31 აგვისტო

დონორი:
SIDA შემსრულებელი UNDP
 
03.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
პროექტი:
"სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ქმედუნარიანობის განვითარება"

პერიოდი:
ხელმოწერის სტადიაზეა

დონორი:
წარდგენილია NORLAG-ში დაფინანსების მოპოვების მიზნით