ცხელი ხაზი2 405 505

ანალიტიკური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ფუნქციები:

  • კვლევასა და ანალიზზე დაყრდნობით ხელს უწყობს იუსტიციის სისტემას კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების, მართლმსაჯულების, სასჯელაღსრულების და, ზოგადად, დემოკრატიული მმართველობის სფეროებში საჯარო პოლიტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებაში.
  • სისხლის სამართლის, კარგი მმართველობისა და სხვა დაკავშირებულ თემებზე ატარებს შედარებით-სამართლებრივ და სოციოლოგიურ კვლევებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, წინადადებებსა და კანონპროექტებს.
  • ატარებს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკის, სახელმწიფოთა კანონმდებლობის, საერთაშორისო სამართლის, სისხლის სამართლის საკითხებზე ძირითადი ტენდენციებისა და სიახლეების ანალიზს.
  • აქტიურად მონაწილეობს სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში.
  • თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ჩართულია ანგარიშგების, საერთაშორისო წარმომადგენლობის, სახელმწიფოთა შეფასებისა და მონიტორგინის პროცესებში.
  • თანამშრომლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან.


თემატური უწყებათაშორისი საბჭოების მართვა/კოორდინაცია და პოლიტიკის ფორმირება (სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, ანგარიშგება)

- სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თამარ როსტიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (+995 32) 2 405 794

მიმაგრებული დოკუმენტები