ცხელი ხაზი2 405 505

ანალიტიკური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ფუნქციები:

ანალიტიკური დეპარტამენტი კვლევასა და ანალიზზე დაყრდნობით ხელს უწყობს იუსტიციის სისტემას კანონის უზენაესობის, მართლმსაჯულების, დემოკრატიული მმართველობის სფეროებში საჯარო პოლიტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებაში. ამ მიზნით, დეპარტამენტი ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ატარებს შედარებითსამართლებრივ და სოციოლოგიურ კვლევებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. დეპარტამენტი აქტიურად მონაწილეობს სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში.

ანალიტიკური დეპარტამენტი ასრულებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობით ფუნქციებს ღია მმართველობის, კორუფციის, კანონის უზენაესობისა და მართლმსაჯულების თემებზე. წარმომადგენლობა მოიცავს წერილობით ანგარიშგებასა და ზეპირი მოხსენებების წარდგენას შემდეგ ორგანიზაციებში: ევროპის საბჭოს სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ (GRECO), ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OECD), აღმოსავლეთის პარტნიორობის თემატური პანელები, გაერო-ს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისი (UNODC), ევროპის კავშირი (EU), ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP) და სხვა.


ანალიტიკური დეპარტამეტის სტრუქტურული ერთეულები:

  • სტრატეგიული განვითარების სამმართველო
  • კვლევისა და ანალიზის სამმართველო


საკონტაქტო ინფორმაცია:

თამარ როსტიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (+995 32) 2 405 794

მიმაგრებული დოკუმენტები