ცხელი ხაზი2 405 505

ეკონომიკური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ფუნქციები:

სამინისტროს საფინანსო-ეკონომიკური, სამეურნეო და საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა.

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა.

სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულების, აგრეთვე, საბიუჯეტო ცვლილებების განხორციელების კოორდინაცია და მართვა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება.

სამინისტროს საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა, სამინისტროს სისტემის მასშტაბით ნაერთი ბალანსების ან/და კანონმდებლობით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების ფორმების მომზადება და დანიშნულებისამებრ წარდგენა.

სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების ამოცანების შესრულების მიზნით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება.

სამინისტროს სტუქტურული ერთეულების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, ინვენტარიზაციის ჩატარების ორგანიზება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

კანონმდებლობით და მინისტრის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, აგრეთვე მინისტრისა და კურატორი მინისტრის მოადგილის მითითებებისა და ცალკეული დავალებების შესრულება.


ეკონომიკური დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები:

  • საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველო;
  • ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმართველო;
  • სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო;
  • მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ნინო გუგენიშვილი
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (+995 32) 2 405 229
ელ-ფოსტა: [email protected]

მიმაგრებული დოკუმენტები