ცხელი ხაზი2 405 505

ეკონომიკური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ფუნქციები:

 • სამინისტროს საფინანსო-ეკონომიკური, სამეურნეო და საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა.
 • სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა.
 • სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულების, აგრეთვე, საბიუჯეტო ცვლილებების განხორციელების კოორდინაცია და მართვა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება.
 • სამინისტროს საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა, სამინისტროს სისტემის მასშტაბით ნაერთი ბალანსების ან/და კანონმდებლობით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების ფორმების მომზადება და დანიშნულებისამებრ წარდგენა.
 • სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების ამოცანების შესრულების მიზნით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება.
 • სამინისტროს სტუქტურული ერთეულების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, ინვენტარიზაციის ჩატარების ორგანიზება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • კანონმდებლობით და მინისტრის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, აგრეთვე მინისტრისა და კურატორი მინისტრის მოადგილის მითითებებისა და ცალკეული დავალებების შესრულება.


ეკონომიკური დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები:

 • საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველო;
 • ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმართველო;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო;
 • მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო;


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ნინო გუგენიშვილი
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (+995 32) 2 405 229
ელ-ფოსტა: [email protected]

მიმაგრებული დოკუმენტები