ცხელი ხაზი2 405 505
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;
საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;
საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.


საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

სალომე რთველაძე
ტელ: (+995 32) 2 405 761
ელ-ფოსტა: srtveladze@justice.gov.ge


ადმინისტრაციის დეპარტამენტი

ტელ: + (995 32) 2 40 58 31
ელ-ფოსტა: info@justice.gov.ge
მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის # 24 ა