ცხელი ხაზი2 405 505

მომსახურება

ადგილზე მომსახურების დისტანციური სერვისი ალიმენტი აპოსტილი და ლეგალიზაცია აპოსტილის/ლეგალიზაციის ელექტრონული რეესტრი არამატერიალური აქტივების შეფასება არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნა აუქციონი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის რეგისტრაციისა და პირადი ნომრის მინიჭების დისტანციური სერვისი აფხაზურ ენაზე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის რეგისტრაციისა და პირადი ნომრის მინიჭების დისტანციური სერვისი ქართულ ენაზე აღსრულების ბიუროში სხვადასხვა ტიპის ცნობის გაცემა
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი იურიდიული ფაქტები (დაბადებისა და გარდაცვალების იურიდიული მნიშვნელობის/რეგისტრაციის ფაქტების დადგენა) იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - ქართული ენის კურსები იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ყვარელში და მასთან დაკავშირებული მომსახურება იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - ტესტირება/ტესტის შექმნა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პენიტენციური მიმართულების ტრენინგები იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პროფესიული მიმართულების ტრენინგები იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სოციალური მიმართულების ტრენინგები იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრეინინგები მუნიციპალიტეტებისთვის
მამობის დადგების რეგისტრაცია მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენა მიგრაცია მინდობილობის (პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება) დისტანციური სერვისი მისამართების რეესტრი მიწის რეგისტრაციის რეფორმა მკვლევართა დარბაზი მოვალეთა რეესტრი მოვალეთა რეესტრიდან ამონაწერის გაცემა მოქალაქეობა მოქალაქის პორტალი - my.gov,ge მოწმობის ვალიდურობის გადამოწმება მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის დადგენა მუნიციპალიტეტების რეესტრი მხარეთა ინტერესების დაცვა
საარქივო მომსახურება სააღსრულებლო საქმისწარმოების პროგრამა სააღსრულებლო წარმოების ასლები საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების დისტანციური სერვისი საინფორმაციო ბარათის დისტანციური სერვისი საინფორმაციო სერვისები და კანცელარია საკონსულტაციო მომსახურება სამოქალაქო აქტების ჩანაწერში ცვლილების, შესწორების და /ან დამატების შეტანა სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობების დისტანციური სერვისი სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობის გაცემა სამოქალაქო აქტის ხელახალი რეგისტრაცია - სხვა სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტის ხელახალი რეგისტრაციია (ინლენდ) სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება სანოტარო მედიაცია სანოტარო მომსახურების ვადა და საზღაური სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეესტრი სანოტარო სერვისები იუსტიციის სახლში სარჩელის უზრუნველყოფის აღსრულება სარჩელის უზრუნველყოფის აღსრულება საქართველოდან გასვლის ვალდებულების დისტანციური სერვისი საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის დისტანციური სერვისი საქართველოს მოქალაქეობის დადგენის (პირის საქართველოსთან სამართლებრივი კავშირის დადგენის) დისტანციური სერვისი საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნების დისტანციური სერვისი საცნობარო მომსახურება სახელის ან/და გვარის შეცვლის დისტანციური სერვისი სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარების დისტანციური სერვისი სახელის/გვარის შეცვლის რეგისტაცია სახელმწიფო ბაჟი სახელმწიფო ბაჟი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული პრაქტიკა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სერვისები /ელექტრონული კანცელარია სემინარები და პრაქტიკები სოციალური მუშაობა სულადობის ცნობის დისტანციური სერვისი