ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 12 თვე
ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 12 თვე
გადაცემული ქონება 12 თვე
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები12 თვე
გაცემული გრანტები 12 თვე
იუსტიციის მინისტრისა და მოადგილეების 2019 წლის ქვეყნის გარეთ მივლინების ხარჯები 12 თვე
მივლინების ხარჯები 12 თვე
მიღებული გრანტები 12 თვე
რეკლამის განთავსების ხარჯი 12 თვე
საბიუჯეტო პარამეტრები და მათი ხარჯვა 12 თვე
საერთო დანიშნულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები 12 თვე
საკომუნიკაციო ხარჯები 12 თვე
ტექ.მომსახურების ხარჯები 12 თვე
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 12 თვე
მინისტრის 2019 წლის შრომის ანაზღაურება 12  თვე
მინისტრის მოადგილეების 2019 წლის შრომის ანაზღაურება 12 თვე
შრომის ანაზღაურება 12 თვე
სხვა თანამდებობის პირების 2019 წლის შრომის ანაზღაურება12 თვე
მთავრობის განკარგულება - №2059 02.11.2018