საბიუჯეტო პარამეტრები და მათი ხარჯვა
შესყიდვების გეგმა
განხორციელებული შესყიდვები
მივლინების ხარჯები
იუსტიციის მინისტრისა და მოადგილეების 2013 წლის ქვეყნის გარეთ მივლინების ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
მინისტრის 2013 წლის შრომის ანაზღაურება - პრემიერის და პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებები
მინისტრის მოადგილეების 2013 წლის შრომის ანაზღაურება
სხვა თანამდებობის პირების 2013 წლის შრომის ანაზღაურება
სსიპ-ების თანამდებობის პირების 2013 წლის შრომის ანაზღაურება
გადაცემული ქონება
რეკლამის განთავსების ხარჯი
საერთო დანიშნულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები
ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
გაცემული გრანტები
მიღებული გრანტები
საკომუნიკაციო ხარჯები
საწვავის ხარჯები
ტექ.მომსახურების ხარჯები