სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 12 თვე
ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 12 თვე
ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 12 თვე
გადაცემული ქონება 12 თვე
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 12 თვე
გაცემული გრანტები 12 თვე
იუსტიციის მინისტრისა და მოადგილეების 2016 წლის ქვეყნის გარეთ მივლინების ხარჯები 12 თვე
მივლინების ხარჯები 12 თვე
მიღებული გრანტები 12 თვე
ტექ.მომსახურების ხარჯები 12 თვე
რეკლამის განთავსების ხარჯი 12 თვე
საბიუჯეტო პარამეტრები და მათი ხარჯვა 12 თვე
საერთო დანიშნულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები 12 თვე
საკომუნიკაციო ხარჯები 12 თვე
საწვავის ხარჯები 12 თვე
მინისტრის 2016 წლის შრომის ანაზღაურება 12 თვე
მინისტრის მოადგილეების 2016 წლის შრომის ანაზღაურება 12 თვე
სხვა თანამდებობის პირების 2016 წლის შრომის ანაზღაურება 12 თვე
შრომის ანაზღაურება 12 თვე
საქართველოს პრეზიდენტის №43 ბრძანებულება
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის №24 ბრძანება