ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 12 თვე
ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 12 თვე
გადაცემული ქონება 12 თვე
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 12 თვე
გაცემული გრანტები 12 თვე
იუსტიციის მინისტრისა და მოადგილეების 2017 წლის ქვეყნის გარეთ მივლინების ხარჯები 12 თვე
მივლინების ხარჯები 12 თვე
მიღებული გრანტები 12 თვე
რეკლამის განთავსების ხარჯი 12 თვე
საბიუჯეტო პარამეტრები და მათი ხარჯვა 12 თვე
საერთო დანიშნულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები 12 თვე
საკომუნიკაციო ხარჯები 12 თვე
საწვავის ხარჯები 12 თვე
ტექ.მომსახურების ხარჯები 12 თვე
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 12 თვე
მინისტრის 2017 წლის შრომის ანაზღაურება 12 თვე
მინისტრის მოადგილეების 2017 წლის შრომის ანაზღაურება 12 თვე
შრომის ანაზღაურება 12 თვე
სხვა თანამდებობის პირების 2017 წლის შრომის ანაზღაურება12 თვე
საქართველოს პრეზიდენტის №43 ბრძანებულება
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის №5 ბრძანება