ადმინისტრაციის მიზნები და ფუნქციები:
 • მინისტრის მოხსენებების, გამოსვლების, ანგარიშების მომზადება;
 • სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებასთან ურთიერთობა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც სცილდება სამინისტროს სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფლებამოსილებათა ფარგლებს;
 • სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებასთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან სამინისტროს ურთიერთობების კოორდინაცია;
 • მინისტრის საერთაშორისო კავშირების კოორდინაცია;
 • სამინისტროს საქმიანობის პროტო­კოლური უზრუნველყოფა;
 • მოქალაქეთა საჩივრებისა და განცხადებების განხილვა;
 • სამინისტროში და სსიპ „სმართ ლოჯიქში“ ოფიციალურად შემოსული და გასული კორესპონდენციის დამუშავება, რეგისტრაცია, სისტემატიზაცია;
 • მინისტრის ბრძანებების (გარდა საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული ბრძანებებისა) რეგისტრაცია და სისტემატიზაცია;
 • არქივის საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელება, არქივის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • საიდუმლო საქმისწარმოების ორგანიზება;
 • „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქმიანობის წარმართვა, ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების დადგენა;
 • სამინისტროსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადმინისტრაციულ შენობებში გარეშე პირთა შესვლისა და გასვლის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.
 • სამინისტროში დაცული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
   
 
ადმინისტრაციის შემადგენლობა:
 1. ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო;
 2. საქმისწარმოების სამმართველო.